افتتاح ساختمان مرکز آموزش و پژوهش جهاددانشگاهی استان بوشهر

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ۲۳