بازدید فرماندار بوشهر از مراحل بازسازی مدرسه گلستان ( مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت و پژوهش های کاربردی جهاددانشگاهی استان بوشهر)

۱۱ دی ۱۳۹۷ ۸

بازدید فرماندار بوشهر از مراحل بازسازی مدرسه گلستان ( مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت و پژوهش های کاربردی جهاددانشگاهی استان بوشهر)