معاونت پژوهش

تعداد بازدید:۲۳۰۷

معرفی گروه های پژوهشی:


گروه سلول های بنیادی 

سلول های بنیادی یکی از مناسب ترین کاندیدهای سلول درمانی هستند که جداسازی انواع این سلول ها اعم از نوع جنینی و بالغین مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته و موفقیت های قابل توجهی نیز به دنبال داشته است. در این میان، سلول های بنیادی بالغین به ویژه سلول های بنیادی مزانشیمی نوید قابل توجهی در درمان بسیاری از بیماریها به همراه داشته است. این سلول ها ضمن حفظ قابلیت تکثیر خود قادر به تمایز به بافت های مزانشیمی از قبیل استخوان، غضروف، چربی و عضله هستند. از طرف دیگر، این سلول ها خاصیت ایمونوژنیک کمتری داشته و با ترشحات خود سبب تعدیل واکنش های ایمنی پذیرنده پیوند سلولی می شوند. علاوه بر این، اخیرا استفاده از سلولهای بنیادی در حوزههایی نظیر ناباروری نیز مد نظر محققین قرار گرفته است، اگرچه به کارگیری این علوم در این زمینه بیشتر در عرصه تحقیقات و پژوهش بوده و اثرات بالینی و کاربرد آن ها در هنوز به طور دقیق مشخص نشده است، با این وجود این موضوع که کشور باید با سیل عظیم تحقیقات صورت گرفته در دنیا همگام شود،بر کسی پوشیده نیست. 

با توجه به این مطلب که کشور ما در تولید محصول هنوز رتبه ای مشخص در آسیا و دنیا ندارد اما در حال حاضر ۳۰ شرکت دانش بنیان در حال فعالیت هستند که اگر همه شرایط فراهم شود و بودجه به درستی تامین شود ۳ الی ۵ سال دیگر شاهد محصولات خوبی در حوزه سلول های بنیادی هستیم که می توانند وارد بازار شوند.

اکنون در امریکا ۱۲ محصول تایید شده در سلول های بنیادی وجود دارد و ۱۱۰ محصول در حال کارازمایی بالینی است و این رقم به ترتیب برای اروپا، کره و ژاپن ۳۰، ۱۶، ۴ محصول تولیدی و ۴۴، ۳۳ و ۶۵ محصول در حال کارازمایی بالینی است. ایران حدود ۴ محصول تایید شده و ۱۰ محصول در مرحله کارازمایی بالینی دارد.

پر واضح است تولیدات حاصل از سلول های بنیادی و به موازات آن بیوتکنولوژی پزشکی و مولکولی چنانچه مطابق با با زیر ساخت های اصولی علمی و فناوری باشد نه تنها قادر است بازار وسیعی را در سراسر منطقه، که پیش بینی می شود در سراسر جهان داشته باشد. چنان چه امروزه شاهدیم با تغییر فرهنگ عمومی در استفاده از این نوع تولیدات ، روند استفاده از این نوع تقاضاها در سطح جهان رو به افزایش است.