تکنسین داروخانه

تعداد بازدید:۱۲۶۴۸

سرفصل دوره تکنسین داروخانه (مقدماتی - پیشرفته )

 

 

 

 •  اشکال دارویی 
 • آشنایی با دسته درمان داروها  
 • فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
 • داروهای گیاهی 
 • تجهیزات پزشکی 
 • مهارتهای ارتباط و تعامل بین فردی 
 • قوانین و حدود اختیارات 
 • نسخه خوانی 
 • قیمت گذاری داروها 
 • آشنایی با نرم افزار داروخانه 
 • کارگاه عملی مهارت های تکنسین داروخانه در داروخانه مجازی 

مدت دوره : 90 ساعت