کارگروه آبزیان استان بوشهر به روایت تصویر

۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ۲۵

کارگروه آبزیان استان بوشهر با حضور سعید زرین فر،  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر؛ محمدرضا دکتر پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی؛ داراب یزدانی، مدیر کل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاددانشگاهی؛ احمد عرفان منش از گروه پژوهشی جهاددانشگاهی استان تهران، ریحانه میرخانی سرپرست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به همراه علی احمدی زاده، رئیس جهاددانشگاهی استان بوشهر؛ احمد کهن، کارشناس پژوهش جهاد دانشگاهی بوشهر؛ دکتر دشتیان نسب رئیس پژوهشکده ملی میگو، دکتر آئین جمشید معاون پژوهش پژوهشکده میگو برگزار شد.