فرم جذب در مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی بوشهر

 • 0
 • جذب و پذیرش ایده ها توسط مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی بوشهر با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر
  1
 • 2
 • نام ونام خانوادگی*
  3
 • 4
 • ایمیل*
  5
 • 6
 • وضعیت اشتغال*
  شاغل
  استاد
  دانشجو
  7
 • 8
 • شماره موبایل*
  9
 • 10
 • عنوان ایده*
  11
 • 12
 • ایده خود را در یک پاراگراف شرح دهید؟*
  13
 • 14
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   15
  • 16
  • تاریخ*
   17