دیدار جهادگران جهاددانشگاهی با استاندار بوشهر

۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۰ ۱۰

 

 

دیدار جهادگران جهاددانشگاهی با استاندار بوشهر
دیدار جهادگران جهاددانشگاهی با استاندار بوشهر
دیدار جهادگران جهاددانشگاهی با استاندار بوشهر
دیدار جهادگران جهاددانشگاهی با استاندار بوشهر
دیدار جهادگران جهاددانشگاهی با استاندار بوشهر
دیدار جهادگران جهاددانشگاهی با استاندار بوشهر
دیدار جهادگران جهاددانشگاهی با استاندار بوشهر
دیدار جهادگران جهاددانشگاهی با استاندار بوشهر