دیدار کارکنان جهاددانشگاهی استان بوشهر با خانواده شهید صادق میگلی‌نژاد

۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۹:۲۳ ۱۰
دیدار کارکنان جهاددانشگاهی استان بوشهر با خانواده شهید صادق میگلی‌نژاد
دیدار کارکنان جهاددانشگاهی استان بوشهر با خانواده شهید صادق میگلی‌نژاد
دیدار کارکنان جهاددانشگاهی استان بوشهر با خانواده شهید صادق میگلی‌نژاد
دیدار کارکنان جهاددانشگاهی استان بوشهر با خانواده شهید صادق میگلی‌نژاد
دیدار کارکنان جهاددانشگاهی استان بوشهر با خانواده شهید صادق میگلی‌نژاد
دیدار کارکنان جهاددانشگاهی استان بوشهر با خانواده شهید صادق میگلی‌نژاد
دیدار کارکنان جهاددانشگاهی استان بوشهر با خانواده شهید صادق میگلی‌نژاد
دیدار کارکنان جهاددانشگاهی استان بوشهر با خانواده شهید صادق میگلی‌نژاد
دیدار کارکنان جهاددانشگاهی استان بوشهر با خانواده شهید صادق میگلی‌نژاد
دیدار کارکنان جهاددانشگاهی استان بوشهر با خانواده شهید صادق میگلی‌نژاد