دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله حسینی بوشهری

۰۸ مرداد ۱۴۰۲ | ۰۹:۳۹ ۵
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله حسینی بوشهری
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله حسینی بوشهری
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله حسینی بوشهری
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله حسینی بوشهری
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله حسینی بوشهری