دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله صفایی بوشهری

۰۸ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۰:۳۰ ۱۰
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله صفایی بوشهری
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله صفایی بوشهری
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله صفایی بوشهری
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله صفایی بوشهری
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله صفایی بوشهری
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله صفایی بوشهری
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله صفایی بوشهری
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله صفایی بوشهری
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله صفایی بوشهری
دیدار رئیس و مدیران جهاددانشگاهی استان بوشهر با حضرت آیت الله صفایی بوشهری